Statistika IMKSM kroz godine

Zbornici celih radova, svih prethodno održanih Majskih konferencija o strategijckom menadžmentu, dostupni su na sledećem linku.

Na osnovu dostupnih Zbornika radova sa sajta konferencije dobijeni su kvantifikovani podaci koji su iskorišćeni za dobijanje jasne slike kretanja konferencije iz godine u godinu. Na sledećem grafikonu predstavljeno je kretanje ukupnog broja radova i učesnika od 2005. do 2014.god. 

f1

 Grafik 1 Broj radova i učesnika za period 2005.-2014.

Podaci sa kojima raspolažemo nam govore da je  Majska konferencija koja je održana 2014. god. bila  najuspešnija.

Na narednom grafiku (Grafik 2) prikazan je broj učesnika tokom svih godina, (njihov ukupni broj i podela na domaće i inostrane od 2005.-2014. god). Kao što je gore već pomenuto najuspešnija godina bila je 2014. Sa  grafika možemo utvrditi da ona to zaista jeste po ukupnom broju učesnika i inostranim predstavnicima ali je najveći broj domaćih učesnika  zabeležen  ranije tj. 2011. god. Potvrda da je Internacionalna majska konferencija o strategijskom menadžmentu vodeća međunarodna konferencija iz ove oblasti ogleda se i u činjenici da je na poslednje dve godine održavanja ponaosob bilo više inostranih učesnika  nego   ukupno učesnika  na trećoj po  redu koja je održana 2007. god. Takođe, 2014. godina je prva godina u kojoj je bilo više inostranih nego domaćih učesnika.

Microsoft Word - MKSM 2014.doc

Grafik 2. Podela učesnika za period 2005.-2014.

Proporcionalno rastu ukupnog broja učesnika iz godine u godinu rastao je i broj inostranih predstavnika. Na sledećem grafiku (Grafik 3) možemo sagledati kretanje radova u prikazanom periodu kao i njihovu podelu na ukupne, domaće, inostrane i mešovite. Microsoft Word - Ispravka.doc

Grafik 3 Podela radova za period od 2005.-2014.

Ukoliko sagledavamo broj domaćih radova može se uočiti da nakon pada koji traje do 2007. sledi rast broja domaćih naučnih radova sve do 2010. god. kada je zabeležen i najveći broj od 100 prezentovanih domaćih radova. U poslednje četiri godine održavanja konferencije primetan je pad koji ne prelazi 20% u odnosu na najbolju 2010. god. Naravno u isto vreme uglavnom raste broj Internacionalnih i mešovitih radova – usled prerastanja konferencije u Internacionalni skup.

Ukoliko sa prethodnog grafika sagledamo broj inostranih radova možemo zaključiti da je njihov broj u prve tri godine bio neznatan, i da je taj broj imao učešće manje od 10% u odnosu na ukupan broj prezentovanih naučnih radova. Od Majske konferencije koja je održana 2008. godine beleži se konstantan rast iz godine u godinu. Od pomenute godine broj inostranih naučnih radova je dvocifren i 2014. godine zabeležen je broj od 55 inostrana rada koji je najveći do sada.

Na osnovu obrađenih  Zbornika radova i podataka koji su iz njih dobijeni, kreirana je jedinstvena rang lista prvih deset zemalja čiji su predstavnici i naučni radovi učestvovali na Majskoj konferenciji o strategijskom menadžmentu:

Tabela 1. Jedinstvena rang lista zemalja za period 2005.-2013.

Rang

Zemlja

1

Makedonija

2

Bosna i Hercegovina

3

Rumunija

4

Poljska

5

Slovačka

6

Slovenija

7

Crna Gora

8

Nemačka

9

Austrija

10

Bugarska

Treba napomenuti da je rangiranje zemalja vršeno prema više kriterijuma, između ostalog broja učesnika, broja naučnih radova kao i koliko puta se zemlja pojavljivala na konferenciji. Na devet održanih konferencija ukupno su se pojavili predstavnici dvadeset zemalja. Sve pohvale idu Makedoniji i Bosni i Hercegovini jer su to jedine dve zemlje koje su imale svoje predstavnike na svih devet konferencija. Ta praksa je zadržana i 2014. godine, gde je struktura učesnika iz inostranstva prikazana na Grafiku 4.

Microsoft Word - MKSM 2014.doc

Grafik 4. Rang lista zemalja prema broju učesnika na IMKSM2014

Leave a Reply